Vous êtes ici: PROGRAMME » WALK IN SEMINARS

WALK IN SEMINARS édition 2018

INNOVATION ET LE FUTUR DE LA POMME DE TERRE 

Outre le large éventail d'exposants et les nombreuses possibilités de réseautage, INTERPOM PRIMEURS propose un programme de ‘séminaires walk-in’ passionnant sur la place de l'Innovation située dans le hall 6. Pendant de courtes séances interactives de 20 minutes, des conférenciers nationaux et internationaux viendront partager leurs connaissances, leurs expériences et leur vision sur des thèmes liés à l'innovation dans la chaîne de la pomme de terre.

Cette place de l'Innovation, dont l’accès sera gratuit pour tous les visiteurs, donnera un aperçu de l'avenir du secteur. De cette manière, l'organisation souhaite informer l'ensemble de la chaîne, la professionnaliser davantage et l'encourager à collaborer à un avenir innovant et durable.

Quelques thèmes abordés: CIPC et alternatives aux traitements anti-germinatifs, Alternaria, Smart digital farming, remote sensing, la technique crispr, le Brexit et la composition d'acides gras dans les frites etc. 

DECOUVREZ LE PROGRAMME SUR LES 3 JOURS

Modérateur: Drs. Ir. Jacques Van Outryve

Alternatieve kiemremmers voor CIPC (en néerlandais!)

11:00 – hall 6

Kürt Demeulemeester - Onderzoeksleider Akkerbouw - PCA / INAGRO

De Belgische aardappelindustrie- en handel worden door hun afnemers steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar residuloze aardappel(producten). Er is dan een groeiende nood aan aardappelen bewaard zonder gebruik van chloorprofam (CIPC). Inagro en PCA hebben samen met Flanders’ Food onderzoek uitgevoerd naar alternatieve kiemremmers zodat aardappelen 6 à 8 maanden bewaard kunnen worden zonder gebruik van CIPC, waardoor (CIPC)residuvrije aardappelen beschikbaar zijn voor verkoop en verwerking, ook na lange bewaring.

Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria spp. in aardappel (en néerlandais)

11:30 – hall 6

Kurt Cornelissen - Coordinator PCA

Voor een aanpak van Alternaria in aardappelen volgens de principes van een geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is meer kennis van de ziekte nodig. Door middel van monitoring van praktijkpercelen, veldproeven, labo- en serreproeven en tal van analyses werd in de seizoenen 2013 - ’18 een beter inzicht verkregen in het voorkomen van Alternaria in Vlaanderen. Daarmee kan het optreden van de ziekte en het risico beter ingeschat worden, wat leidt tot een efficiëntere bestrijding. Bij de inzet van fungiciden zal voldoende aandacht moeten gegeven worden aan resistentiemanagement. Uiteindelijk wordt alle verworven kennis aangewend in een beslissingsondersteunend adviessysteem ten dienste van de aardappelteler.

Gezondheid van pootgoed in goede en kwade tijden (en néerlandais)

12:00 – hall 6

Johan Van Vaerenbergh, ILVO

De pootgoedsector in de EU heeft een imago van kwaliteit en gezondheid. De laatste 5 teeltjaren vertonen echter periodes van uitzonderlijke weerscondities waardoor die goede naam in onrustig vaarwater is terecht gekomen. Droge stof in de poters wordt ontoereikend voor een goede natuurlijke weerstand. Zwakke kieming in koude bodems leidt tot rotting. Gekende schadelijke organismen verspreiden zich en nieuwe melden zich aan. Natelen van partijen wordt minder evident. Programma's voor opschonen vanuit de hoogste klassen haperen omdat gezondheidstoetsen geen uitsluitsel bieden over hoe een partij het in het veld zal doen. Bovendien zijn de bewaartechnieken voor pootgoed zijn dermate geoptimaliseerd dat ook mindere kwaliteit en minder gezond pootgoed er na enkele maanden nog prima uitziet. De gebreken worden pas zichtbaar in de teelt. Door systematisch kwaliteit en gezondheid te bewaken bouw je wel een goede reputatie op maar dat goede imago erodeert door de teleurstellingen die de afnemers van pootgoed oplopen.

Inhibiteurs de germination alternatifs au CIPC

14:00 – hall 6

Kürt Demeulemeester, Responsable de recherche sur les cultures arables - PCA / INAGRO

L'industrie et le commerce belges de la pomme de terre sont de plus en plus confrontés par leurs clients à la demande de pommes de terre (ou produits à base de pommes de terre) sans résidus. Il y a donc un besoin croissant de pommes de terre conservées sans utilisation de chlorprophame (CIPC). En collaboration avec Flanders' Food, Inagro et PCA ont mené des recherches sur d'autres inhibiteurs de germination afin que les pommes de terre puissent être stockées pendant 6 à 8 mois sans utilisation de CIPC, rendant les pommes de terre sans résidus (CIPC) disponibles pour la vente et la transformation, même après un long stockage.

Vers une approche plus raisonnée dans le contrôle de la maladie Alternaria en pommes de terre

14:30 – hall 6

Kurt Cornelissen - Coordinateur PCA

En Flandre (B.), un projet de recherche a été mené depuis 2013 par PCA / Inagro (Centre de Recherche Appliquée sur la Pomme de Terre) et UGent (Université de Gand) dans le but de fournir aux producteurs un outil d'aide à la décision (OAD) dans la lutte contre l' alternariose en pommes de terre. Outre le suivi de plus de 100 champs de pommes de terre par saison, la collecte et l'analyse des échantillons de feuilles, la réalisation de tests in vitro et la détermination du génotype et des mutations, les composants d'un OAD potentiel ont été évalués ou développés.

Aanpak van droogte (en néerlandais)

16:30 – hall 6

Bart Debussche, sectoradviseur - Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij 

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met toenemende droogte. De gevolgen voor land- en tuinbouw zijn groot. Om de impact van droogte aan te pakken werd vanuit Departement Landbouw en Visserij samen met actoren uit de sector gewerkt om een actieplan op te maken. Hoe kunnen we droogte bij de Vlaamse land- en tuinbouwer gaan voorkomen of remediëren? Op diverse vlakken zijn acties opgestart of inspanningen geleverd om beter gewapend te zijn tegen extreme weersomstandigheden.

  • belgapom