You are here: PROGRAM » walk in seminars

WALK IN SEMINARS edition 2018

INNOVATION & THE FUTURE OF THE POTATO

In addition to the wide range of exhibitors and the many networking opportunities, INTERPOM PRIMEURS will be presenting an interesting ‘walk-in seminar’ programme on Innovation Square in Hall 6. Speakers from Belgium and abroad will be sharing their knowledge, experience and vision in short, 20-minute interactive sessions on a variety of themes connected with innovation in the potato chain. Some examples of the themes: CIPC and alternative sprout inhibitors, Alternaria, Smart digital farming, remote sensing, crispr technique, Brexit and the fatty acids in fries etc. 

This Innovation Square will give you a glimpse of the future of the sector. Entrance is free for visitors at the event. The aim of all this is to provide information for players throughout the sector, to help them become more professional and work together to achieve an innovative, sustainable future.


DISCOVER THE PROGRAMME:

Moderator: Drs. Ir. Jacques Van Outryve

 

Alternatieve kiemremmers voor CIPC (in Dutch)

11:00 – hall 6

Kürt Demeulemeester - Onderzoeksleider Akkerbouw - PCA / INAGRO

De Belgische aardappelindustrie- en handel worden door hun afnemers steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar residuloze aardappel(producten). Er is dan een groeiende nood aan aardappelen bewaard zonder gebruik van chloorprofam (CIPC). Inagro en PCA hebben samen met Flanders’ Food onderzoek uitgevoerd naar alternatieve kiemremmers zodat aardappelen 6 à 8 maanden bewaard kunnen worden zonder gebruik van CIPC, waardoor (CIPC)residuvrije aardappelen beschikbaar zijn voor verkoop en verwerking, ook na lange bewaring.

Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria spp. in aardappel (in Dutch)

11:30 – hall 6

Kurt Cornelissen - Coordinator PCA

Voor een aanpak van Alternaria in aardappelen volgens de principes van een geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is meer kennis van de ziekte nodig. Door middel van monitoring van praktijkpercelen, veldproeven, labo- en serreproeven en tal van analyses werd in de seizoenen 2013 - ’18 een beter inzicht verkregen in het voorkomen van Alternaria in Vlaanderen. Daarmee kan het optreden van de ziekte en het risico beter ingeschat worden, wat leidt tot een efficiëntere bestrijding. Bij de inzet van fungiciden zal voldoende aandacht moeten gegeven worden aan resistentiemanagement. Uiteindelijk wordt alle verworven kennis aangewend in een beslissingsondersteunend adviessysteem ten dienste van de aardappelteler.

Gezondheid van pootgoed in goede en kwade tijden (in Dutch)

12:00 – hall 6

Johan Van Vaerenbergh, ILVO

De pootgoedsector in de EU heeft een imago van kwaliteit en gezondheid. De laatste 5 teeltjaren vertonen echter periodes van uitzonderlijke weerscondities waardoor die goede naam in onrustig vaarwater is terecht gekomen. Droge stof in de poters wordt ontoereikend voor een goede natuurlijke weerstand. Zwakke kieming in koude bodems leidt tot rotting. Gekende schadelijke organismen verspreiden zich en nieuwe melden zich aan. Natelen van partijen wordt minder evident. Programma's voor opschonen vanuit de hoogste klassen haperen omdat gezondheidstoetsen geen uitsluitsel bieden over hoe een partij het in het veld zal doen. Bovendien zijn de bewaartechnieken voor pootgoed zijn dermate geoptimaliseerd dat ook mindere kwaliteit en minder gezond pootgoed er na enkele maanden nog prima uitziet. De gebreken worden pas zichtbaar in de teelt. Door systematisch kwaliteit en gezondheid te bewaken bouw je wel een goede reputatie op maar dat goede imago erodeert door de teleurstellingen die de afnemers van pootgoed oplopen.

Inhibiteurs de germination alternatifs au CIPC (in French)

14:00 – hall 6

Kürt Demeulemeester, Responsable de recherche sur les cultures arables - PCA / INAGRO

L'industrie et le commerce belges de la pomme de terre sont de plus en plus confrontés par leurs clients à la demande de pommes de terre (ou produits à base de pommes de terre) sans résidus. Il y a donc un besoin croissant de pommes de terre conservées sans utilisation de chlorprophame (CIPC). En collaboration avec Flanders' Food, Inagro et PCA ont mené des recherches sur d'autres inhibiteurs de germination afin que les pommes de terre puissent être stockées pendant 6 à 8 mois sans utilisation de CIPC, rendant les pommes de terre sans résidus (CIPC) disponibles pour la vente et la transformation, même après un long stockage.

Vers une approche plus raisonnée dans le contrôle de la maladie Alternaria en pommes de terre (in French)

14:30 – hall 6

Kurt Cornelissen - Coordinateur PCA

En Flandre (B.), un projet de recherche a été mené depuis 2013 par PCA / Inagro (Centre de Recherche Appliquée sur la Pomme de Terre) et UGent (Université de Gand) dans le but de fournir aux producteurs un outil d'aide à la décision (OAD) dans la lutte contre l' alternariose en pommes de terre. Outre le suivi de plus de 100 champs de pommes de terre par saison, la collecte et l'analyse des échantillons de feuilles, la réalisation de tests in vitro et la détermination du génotype et des mutations, les composants d'un OAD potentiel ont été évalués ou développés.

Aanpak van droogte (in Dutch)

16:30 – hall 6

Bart Debussche, sectoradviseur - Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij 

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met toenemende droogte. De gevolgen voor land- en tuinbouw zijn groot. Om de impact van droogte aan te pakken werd vanuit Departement Landbouw en Visserij samen met actoren uit de sector gewerkt om een actieplan op te maken. Hoe kunnen we droogte bij de Vlaamse land- en tuinbouwer gaan voorkomen of remediëren? Op diverse vlakken zijn acties opgestart of inspanningen geleverd om beter gewapend te zijn tegen extreme weersomstandigheden.

  • belgapom